สมัครสมาชิก

  • กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริง
  • ใช้อีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากจะมีการแจ้งเตือนไปยังอีเมล์ของท่านเมื่อพบปัญหา หรือมีการอนุมัติ
  • อีเมล์ที่เคยสมัครสมาชิกแล้วไม่สามารถสมัครซ้ำได้
  • User ควรมีจำนวนมากกว่า 4 ตัวอักษรขึ้นไป
  • ไม่ควรใช้ User ที่มีอักขระพิเศษ
  • การตัดสินใจของ Admin ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • User : ใช้เป็น User เพื่อล็อคอินเข้าระบบ


User ผู้แนะนำ :
 2352

Copyright © 2019 Sawkaset.com